• html5 slideshow
  • html5 slideshow
1 2


หลักสุตรการสอน

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu123:DataDetail1
หลักสูตรการสอน
  • อธิบายระบบภายในต่างๆ แนะนำวิธีปฎิบัติที่ถูกต้อง และช่วยยืดอายุ 
  • การใช้งานของรถ
  • สอนวิธีการจับพวงมาลัย
  • สอนวิธีการสตาร์ท ออกตัว และหยุด อย่างนุ่มนวล
  • สอนวิธีการการใช้เกียร์ตามระดับความเร็ว 
  • สอนวิธีการเลี้ยว การแซง การเปลี่ยนช่องทาง การติดบนสะพาน การถอยหลังตรง ถอยหลังเข้าจอด การจอดชิดขอบฟุตบาท การยูเทิร์น
  • สอนวิธีการจอดรถบนห้างสรรพสินค้า
  • สอนเทคนิคการทำท่าสอบใบขับขี่
  • สอนทฤษฏีเกี่ยวกับป้ายจราจร
ขั้นตอนการสอบใบขับขี่
    1. การสอบสมรรถนะทางร่างกาย
    2. การอบรมใช้เวลา 4 ชั่วโมง
    3. ทำข้อสอบภาคทฤษฎี
    4. การสอบภาคปฏิบัติ
เอกสารการสอบใบขับขี่
    1. บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา ( อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ )
    2. ใบรับรองแพทย์ ( ไม่เกิน 1 เดือน )
    3. กรณีชาวต่างชาติ ใช้พาสปอร์ต และหลักฐานจากสถานทูต