• html5 slideshow
  • html5 slideshow
1 2


สาระน่ารู้

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu123:DataDetail1
เอกสารที่ใช้ในการอบรม
 
1. สำเนาบัตรประชาชน 1ใบ
 
2. บัตรประชาชนตัวจริง
 
3. รูปถ่าย 1นิ้ว 3 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 
4. ค่าทำเนียม 500 บาท
 
 กรณีเป็นชาวต่างชาติ
 
1. ใช้หนังสือเดินทางที่ได้รับ VISA ประเทศ NON-IMMIGRANT แทนบัตรประจำตัวประชาชน
 
2. หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จากสถานทูตหรือหน่วยงานราชการ แทน สำเนาทะเบียนบ้าน
 
3. รูปถ่าย 1นิ้ว 3 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 
4. ค่าธรรมเนียม 500บาท
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่ใช้ในการสอบทำใบขับขี่
 
1. สำเนาบัตรประชาชน 1ใบ
 
2. บัตรประชาชนตัวจริง
 
3. หนังสือรับรองการผ่านการอบรม/การทดสอบตามหลักสูตรกรมขนส่งทางบก ภาคทฤษฎี
 
4. ใบรับรองแพทย์ตรวจโรคทั่วไป 1ใบ (ไม่เกิน 30 วัน)
 
5. ค่าทำเนียมออกบัตรใหม่  305 บาท (ในกรณีสอบผ่านแล้วทุกขั้นตอน)
 
*** ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จะต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ ***